Župnija in dekanija

Župnija Stari trg pri Ložu je cerkvenoupravno pripadala do leta 1749 oglejskemu patriarhatu. Tega leta pa je papež Benedikt IV. patriarhat ukinil in namesto njega leta 1752 ustanovil dve nadškofiji: v Vidmu za beneški in v Gorici za habsburški del. Starotrška župnija je prišla pod goriško nadškofijo. Prvi goriški nadškof je postal grof Karel Mihael Attems. Z ustanovitvijo goriške nadškofije je bil končan večstoletni spor med avstrijsko in beneško vlado v zvezi s škofijskimi mejami. Nadškof Attems je vodil prostrano nadškofijo do leta 1774. Postal je zelo ugleden, posebno zaradi radodarnosti do revežev, ki so navadno kar oblegali njegovo palačo. Da bi obvaroval ljudstvo pred oderuhi, je na lastne stroške in v svoji hiši ustanovil posojilnico (monte di pieta), v katero so nalagali cerkveni denar tudi starotrški župniki.  Ker naddiakoni niso mogli sami v celoti nadzirati obširnega ozemlja, jim je nadškof Attems dodelil dekane. Iz zapisov goriške sinode leta 1786 je vidno, da je bil v Starem trgu takrat že dekan. Leta 1787 so bili naddiakonati odpravljeni, hkrati pa so bile vpeljane dekanije. S papeško bulo In universa gregis Dominica cura je papež Pij VI. 8. marca 1787 namesto Gorice povzdignil v nadškofijo in sedež metropolije Ljubljano. Starotrška župnija je leta 1787 postala dekanat (Decanatus Laas) in bila priključena ljubljanski nadškofiji.


Stari trg (Lož) je bil dekanija do leta 1811, ko je bila dekanija zaradi bolezni dekana Jožefa Klemenčiča prestavljena v Cerknico. Od leta 1827 do 1844 je bila dekanija ponovno v Starem trgu (Ložu), potem pa se imenuje Cerknica (Decanatus Zirkniz). Leta 1788 je dekanija obsegala župniji Lož (Stari trg) in Cerknica, vikariat Planina in lokaliji Grahovo in Unec. Leta 1793 se je dekaniji župnija in dekanija Stari trg ter njeni duhovniki pridružila župnija Bloke, ki je leta 1788 pripadala dekaniji Dobrepolje. Leta 1800 se je dekaniji pridružila ekspozitura Sveta Trojica, ki je prav tako pripadala dekaniji Dobrepolje, in to v letih 1788–1799. Leta 1813 se je dekaniji pridružil še vikariat Sveti Vid, ki je pripadal dekaniji Dobrepolje od leta 1788 do 1808. Leta 1829 se je dekaniji pridružila še novo ustanovljena lokalija Babno Polje. Leta 1848 postanejo Begunje kaplanija. Leta 1852 dobi dekanija Cerknica od dekanije Postojna župnijo Studeno, ki se leta 1905 spet vrne k Postojni. Dne 1. januarja 1940 je bila ustanovljena nova župnija Rakek.

 

Stari trg pri Ložu

 

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

VSAK DELAVNIK PO

SVETI MAŠI TER

PO TELEFONU ALI

PREKO E-POŠTE!

 

 

Telefonske številke:

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

01 705 89 60 - ŽUPNIJSKI URAD

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

01/232 04 49 - bolniška župnija LJ
Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik