ARHIV NOVIC

Velika noč

Dragi farani župnij Babno Polje in Stari trg pri Ložu! Vsem voščiva blagoslovljeno sveto tridnevje ter čas velikonočne osmine.
Vaša duhovnika Anton in Blaž

 

Letos bomo zaradi izjemnih okoliščin praznovali po družinah, ločeni drug od drugega. Vendar bomo s tem praznovanjem zelo podobni Izraelcem, ko so v Egiptu po družinah v naglici praznovali sploh prvo veliko noč! Zmaga življenja se nam razodeva prav v naši nemoči. Tudi Gospod Jezus nas je odrešil z nemočjo in trpljenjem. Zaupajmo in verujemo, da tudi za tovrstno gožnjo obstaja upanje rešitve.

 

KAKO DOMA PRAZNOVATI OBREDJE VELIKEGA TEDNA?


VELIKI ČETRTEK, 9. april: Po navodilu škofovske konference bom obhajal večerno sveto mašo ob 19h v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov. Ta čas ste povabljeni, da se bogoslužju pridružite v duhu in zmolite rožni venec za duhovne poklice oziroma preberete pasijon po Janezu. Bogoslužje lahko spremljate tudi preko Radia Ognjišče in TV Exodus-a. Zvonovi po večerni sveti maši utihnejo.


VELIKI PETEK 10. april: Bogoslužje velikega petka bom opravil sam ob 19h (brez navzočnosti vernikov, v zaprti cerkvi). V duhu se mi lahko pridružite in zmolite žalostni del rožnega venca. Še prej preko dneva zmolite križev pot (ob 15.00 na Radiu Ognjišče) ali spremljate križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer). Ta dan naj prevladujeta sveta tihota in premišljevanje Gospodovega trpljenja. Na veliki petek se ne zvoni z zvonovi (do velikonočne vigilije). Nabirka za Sveto deželo je prestavljena z velikega petka na praznik povišanja svetega Križa (14. september 2020).

 

VELIKA SOBOTA 11. april: Blagoslov in delitev ognja letos odpade. Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemi-je veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu. Škofje vabijo vse vernike, da pripravite velikonočna jedila in se udele-žite televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00. V Starem trgu bom jedila bla-goslovil ob 15.00h. Blagoslovite jih tudi po domovih:

 

Potek blagoslova velikonočnih jedil
1. Znamenje križa 2. Desetka rožnega venca 3. Božja beseda:
Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3). Mojzes je govoril izvoljenemu ljud-stvu: Spominjaj se vsega pota, po kate-rem te je Gospod, tvoj Bog, teh štiride-set let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvo-jem srcu, ali boš spolnjeval njegove za-povedi ali ne. Poniževal te je in te stra-dal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.


Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51). Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od nje-ga je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.


Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo) Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nau-či, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uži-vali, naj se veselimo telesnega in dušne-ga zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Velikonočno vigilijo bom obhajal ob 20.00, povabljeni ste da se mi v duhu pridružite. Povabljeni ste k ogledu veliko-nočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko soboto zvečer. Zvonovi po velikonočni vigiliji lahko spet zvonijo.

 

VELIKA NOČ 12. april: Škofje vabijo vse vernike, da se ob 8.00 zberete na velikonočnem zajtrku in zmolite nasled-njo molitev (z zvonjenjem vas bodo k zajtrku povabili zvonovi):
Blagoslov velikonočnega zajtrka:
Znamenje križa. Oče naš. Molimo. Nebe-ški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako preno-vijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


Župniki darujejo velikonočno mašo sami v svojih zaprtih župnijskih cerkvah brez udeležbe vernikov. Pri nas bo velikonoč-na maša ob 10. uri. Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonoč-ne svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00).


BLAGOSLOVLJENA VODA JE NA VOLJO V CERKVI POD KOROM!